VOCE is een  vereniging, die zich toelegt op het brengen van oude muziek, zoals ook blijkt uit de

officiele naam, nl.

"Vereniging voor Oude muziek in Concerten Emmen"

Het repertoire bestaat uit werken van  Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn, Mozart en Vivaldi.

                              De leiding van het koor is in handen van de ervaren dirigent Anne Eenkhoorn.

 Het koor bestaat uit ± 20 zangers en zangeressen en  repeteert iedere woensdagavond

     van 20.00 tot 22.00 uur in "De Rank", Vastenow 4, Nieuw Dordrecht

  Belangstellenden zijn hierbij welkom.

 

Privacy- Statement VOCE

Inleiding

Ons Koor [Oratoriumvereniging VOCE, Alpenkraai 52, 7827JK Emmen en KvK nr 04079175], hierna verder aangeduid als VOCE, registreert (verwerkt) persoonsgegevens. De betrokkenen mogen erop vertrouwen dat VOCE zorgvuldig en vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat. De wet- en regelgeving, met de name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe.


Dit Privacy Statement beschrijft hoe binnen VOCE met privacy wordt omgegaan en bepaalt de organisatorische en technische maatregelen die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.


Het Bestuur van VOCE is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voor het toezien op de naleving ervan. Van alle bestuurs- en koorleden wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid integer, vertrouwelijk en overigens zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.


Van wie verwerken wij gegevens?

VOCE verwerkt gegevens van:

In dit privacy-statement zijn zij ‘betrokkenen‘ in de zin van de AVG.


Grondslag en doel

  1. Overeenkomst

Persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd op de grondslag van een geregistreerd lidmaatschap ten behoeve van


  1. Toestemming

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden bewaard op de grond van de door ons verkregen specifieke toestemming van betrokkene(n) om gegevens te verwerken, zoals:


Aard van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen:

Verwerkers

VOCE kan indien nodig voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens (contractuele) instructies van VOCE persoonsgegevens verwerken. VOCE sluit in dat geval met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Website-bezoek

Alleen leden van VOCE hebben op grond van hun lidmaatschap toegang tot het besloten gedeelte van de website (toegankelijk met behulp van een wachtwoord).


Ontvangers

Beeldmateriaal waarop de persoon herkenbaar is kan, uitsluitend op grond van verkregen toestemming, op het openbare gedeelte van de website worden geplaatst. Daarnaast kunnen ook foto´s worden geplaatst op het besloten gedeelte van de website (beschermd door middel van een wachtwoord).

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Bij opzegging van het lidmaatschap of beëindiging van een project worden deze vernietigd, tenzij men als oud-lid, projectlid of aspirantlid heeft aangegeven nog op de hoogte te willen blijven van nieuwsberichten en/of kooractiviteiten.


Rechten van betrokkenen

Op verzoek zal VOCE een betrokkene inzage geven in de persoonsgegevens (incl. beeldmateriaal) die zij van hem/haar vastlegt. In alle gevallen kunnen personen aan VOCE vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of de gegevens te verwijderen of aan een door betrokkene aangewezen derde over te dragen. Behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap zal VOCE dat dan ook op zo kort mogelijke termijn doen.


Beveiliging

VOCE heeft, rekening houdend met mogelijke risico´s, passende technische maatregelen getroffen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.

In het weinig waarschijnlijke geval dat er toch sprake is van een zgn. datalek zal VOCE dat melden bij de Authoriteit Persoonsgegevens en voor zover mogelijk aan de betrokkene.